توصیه مصرف کالبونیت در گلخانه

10 / 10
از 1 کاربر

در اول فصل رشد گوجه ، خیار و فلفل به آنها یک تنش خشکی داده می شود تا توسعه ی ریشه قوی تری داشته باشند.

بهتر است قبل از کشت برای کاهش شوری ، کاهش مصرف فسفر خاک و بهبود وضعیت pH یک نوبت کالبونیت در گلخانه مصرف شود (هر هزار متر 10 کیلوگرم).

زمان دوم مصرف کالبونیت بعد از تشکیل اولین میوه های روی بوته است تا نیاز کلسیم تامین گردد.(هر هزار متر 5 کیلوگرم)

نکته:

+هر ماه یک نوبت استفاده از این کود در کشت گلخانه توصیه می شود .

++مقدار مصرف کالبونیت برای فلفل کمتر است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :