هیومیک اسید

5 / 10
از 22 کاربر

هیومینو فراورده ای حاوی هیومیک اسید بعنوان افزودنی مناسب برای خاک و گیاه بوده که می تواند با اغلب مواد کودی بجز کلسیم مخلوط گردد.

مصرف مستقیم هیومیک اسید در کاربرد های خاکی سبب بهبود در جذب مواد غذایی، افزایش ظرفیت نگهداری آب، رشد میکروبهای مفید خاک بهبود فیزیک خاک می گردد.محلولپاشی هیومیک اسید سبب افزایش نفوذ پذیری دیواره سلولی و جذب بهتر مواد غذایی می گردد.این اثر بیشتر نتیجه ی ریز مولکولهای فولویک اسیدهای موجود در مواد هیومینو می باشد.

اکتیویته بالای هیومینو نشان دهنده فعالیت بالای آن در انتقال مواد غذایی از خاک به ریشه و برگ می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

پسته: در طول فصل

صیفی و جالیز: بعد از انتقال نشا به زمین 10 لیتر در هکتارو؛5 و 6 برگی 10 لیتر در هکتار

چغندر: ابتدای کشت،10 لیتر در هکتارماهی یکبار

مرکبات: زمان رشد و توسعه برگ 10 تا 20 لیتر در هکتار

سیب زمینی: ابتدای کشت10 تا 20 لیتر در هکتار و تکرار ماهی یک بار

ذرت: زمان کشت،10 تا 20 لیتر در هکتار