فونیکل 2000

3 / 10
از 26 کاربر

سوسپانسیون اوره_نیترات حاوی فولویک اسید

یک کود سوسپانسیونی حاوی نیتروژن مشتق شده از اوره نیترات می باشد.

فونیکل2000 حاوی 17درصد ازت نیتراتی و آمونیاکی می باشد.فونیکل2000 با داشتن اسیدیته صفر بسیار اسیدی بوده و در خاک های آهکی و قلیاییت بالا کارایی بسیار مناسبی دارد.

یکی از مزایای فونیکل 2000آزاد سازی کلسیم،فسفر،آهن و روی رسوب کرده در خاک می باشد.حلالیت 100درصد داشته و قابلیت کاربرد در سیستم قطره ای را دارد.

فولویک اسید موجود در فونیکل 2000سبب بهبود در جذب و انتقال مواد غذایی از خاک به ریشه می شود.

فرم ازت موجود در فونیکل 2000 مانع از اب شویی سریع ازت در خاک شده و همین امر سبب می شودراندمان جذب به طور قابل ملاحظه ای نسبت به اوره ،نیترات آمونیوم،سولفات آمونیوم وکود های نیتراته بالاتر باشد.