فروت ست

10 / 10
از 1 کاربر

فروت ست مایع نویدنو حاوی ازت، روی بور و آمینواسید می باشد.بهترین زمان استفاده از آن تورم جوانه ها و بعد از برداشت می باشد.

محلول پاشی 1-3 لیتر در هزار لیتر آب

ثبت کودی:53990