صابون نونیل سواپ

نونیل سواپ یک صابون محلولپاشی غیر یونی می باشد.صابونها به همراه کود ها و سموم به تانکرها اضافه می شوند.صابون سبب خیس شدن برگ ،کاهش قطر ذرات محلولپاشی ،پخش یکنواخت محلول بر روی برگ و ... می شود.