بیونو کمبی

10 / 10
از 1 کاربر

کود ریز مغذی بیونو کمبی (4 6 4) ترکیب کامل از عناصر ریزمغذی می باشد که می تواند منجر به افزایش عملکرد و مقاومت گیاه بسته به شرایط استرس زای محیطی و بهبود جذب گردد.اسید آمینه موجود در بیونو کمبی با کلات کردن عناصر ریزمغذی منجر به تسهیل جذب برگی و افزایش کارایی می گردد. از ویژگی های بیونو کمبی می توان به افزایش رشد گیاه، افزایش فعالیت آنزیمی و همچنین افزایش مقاومت گیاه و بهبود کیفیت محصول و افزایش عطر و طعم محصول و افزایش زمان انبارداری محصول اشاره کرد.

ثبت کودی:29178