بیونو زینک

10 / 10
از 1 کاربر

از آنجایی که عمده زمین های ایران، قلیایی و یا آهکی هستند، عنصر روی در ایران، کمبود شدیدی دارد. و این کمبود باعث کاهش عملکرد و رشد محصول می شود.

همچنین برخی گیاهان مانند حبوبات، دانه های روغنی، برنج، مرکبات، انگور و ذرت به کمبود روی حساس هستند.

این محصول داری 10% روی، و 0.5% بور و 0.05% کلسیم اکسید می باشد.

و برای کلیه محصولات باغی و زراعی 1-2 لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی استفاده می شود.