بورآپ

10 / 10
از 1 کاربر

بورآپ کود مایع بور کلات شده با اتانول آمین می باشد. کاربرد بورآپ در فروت ست سبب بهبود گرده افشانی و تحریک گل انگیزی و خوشه بندی مناسب می گردد. بور موجود در کود سبب تسریع انتقال قندها می گردد. کاربرد بورآپ در ابتدای فصل و زمان تورم جوانه ها در همه باغات سبب بهبود عملکرد می شود.

کاربرد خاکی بورآپ سبب افزایش قطر نهال و توسعه ریشه می شود.

ثبت کودی:32250