توصیه های عمومی

کشاورزان و باغداران عزیز:

 1)باتوجه به نقش عناصرغذایی در تشکیل میوه و باردهی در سال آتی به جهت تأمین عناصرغذایی توصیه می گردد انجام عملیات محلول پاشی فروت ست بعد از برداشت تا قبل از ریزش برگها انجام گردد.(استفاده از فرمهای کلاته شده عناصر،کارایی بالاتری خواهد داشت.)

2)بر اساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی و کاهش درجه حرارت هوا طی روزهای آتی به جهت کاهش جمعیت زمستانگذران پسیل یک مرحله محلولپاشی با آب برای شستشوی برگها انجام گردد.

3)باتوجه مشاهدات انجام شده و ریزش برگها در بعضی باغات از مصرف کودهای ازته در پایان فصل همراه با آب آبیاری به جهت عدم سبز شدن مجدد درختان جدأ خودداری گردد.

4)برای کاهش جمعیت آفت پسیل در سال آینده مبارزات زمستانه علیه این آفت صورت پذیرد.

5)تغذیه درختان سردسیری:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ردیف

عنصر

محصول

زمان مصرف

نحوه مصرف

مقدار

1

پتاس

آلبالو

 

مقدار توصیه شده در سه زمان قبل گل تورم جوانه و رشد میوه تقسیم شود.

پتاس در میزان تولید نقش بسزایی دارد

درختان جوان40کیلوگرم در هکتار

درختان بارور100 کیلو در هکتار

2

ازت

آلبالو

 

مقدار توصیه شده در سه زمان قبل گل تورم جوانه و رشد میوه تقسیم شود.

 

حدود 30 تا 40 کیلوگرم در درختان جوان و 80 تا 100 کیلوگرم در درختان بالغ

3

*بر

 

میوه جات هسته دار: بعد از ریزش گلبرگها

میوه جات دانه دار:قبل از گلدهی

 

محلول پاشی شاخ  و برگ

3 لیتر در هکتار

4

منگنز

 

درختان میوه‌ : قبل و بعد از گلدهی

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

 

 

محلول پاشی شاخ  و برگ

 

5

آهن

 

اوایل فصل رشد هنگام بیدار شدن گیاه (قبل از گل) نوبت دوم بعد از تشکیل میوه (پیشگیری) و یا به محض مشاهده علایم کمبود آهن (درمان) در صورت نیاز به فاصله 14- 10 روز محلول پاشی تکرار شود.

 

محلول پاشی شاخ  و برگ

بک لیتر در هزار لیتر آب

6

روی

 

درختان میوه : از باز شدن جوانه ها تا ظهور گل یا پس از برداشت محصول وقبل از ریزش برگها در پاییز.

سایر محصولات : بهترین زمان ابتدای فصل رشد در صورت نیاز به فاصله 14 10 روز محلول پاشی تکرار شود.

محلول پاشی شاخ  و برگ

ا در هزار

7

 

 

**کلسیم

 

درختان میوه سردسیری : دو نوبت از زمان تشکیل میوه به فاصله 14 روز

محلول پاشی شاخ  و برگ

5 لیتر در هکتار

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :