آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاهی

شرح خدمات

خاک

شوری،اسیدیته،کلسیم، منیزیم، کربنات، بیکربنات، سدیم، سولفات، کلر، ازت، فسفر، پتاس، آهن، مس، روی، آهن، ماده آلی،آهک،sarو بور و کادمیوم، نیکل، کباللت، کروم ، ظرفیت تبادل کاتیونی و...

گیاه

ازت، فسفر، پتاس، کلسیم، منیزیم، آهن، مس، روی ، منگنز، بور، کادمیوم، کبالت، کروم، سرب، کلر، نیترات، کلر وسدیم و ...

آب

کلسیم، منیزیم،سدیم، آهن، مس، روی ، منگنز، بور، کادمیوم، کبالت، کروم، سرب، کلر، نیترات، کلر، سولفات و ..

کود

آنالیز کامل کودهای سوپرفسفات، سولفات پتاسیم، اوره، فسفات نیترات،اوره فسفات، و انواع کودهای دامی و شیمیایی دیگر شامل عناصر کلسیم، منیزیم،سدیم، فسفات، ازت، پتاس، آهن، مس، روی ، منگنز، بور، کادمیوم، کبالت، کروم، سرب، کلر، نیترات، کلر، سولفات ، ماده الی ، کربن آلی، آهک، اسیدیته، شوری و ..

گچ

شوری، کلسیم، منیزیم، درصد خلوص، حلالیت و ..

هیومیک اسید

درصدوزنی(به روش دستگاهی)، اکتیویته، شاخص شوری،شوری، اسیدیته، خاکستر و ...

کلروفیل

کلروفیل a,b&total و کارتنویید و ..

قند

قندهای محلول

پروتیین

 

چربی

 

پیرویک اسید

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :